Collegium Balticum

Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej po numerem 37 dnia 5 czerwca 2000 roku i jest uczelnią wyższą kształcącą na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także na poziomie studiów podyplomowych. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obecnie, Uczelnia kształci studentów na sześciu akredytowanych przez MNiSW kierunkach studiów:
1. „pedagogika” (studia pierwszego i drugiego stopnia),
2. „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia pierwszego i drugiego stopnia),
3. „informatyka” (studia pierwszego stopnia- inżynierskie);
4. „praca socjalna” (studia pierwszego stopnia);
5. „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” ( studia pierwszego stopnia);
6. „ekonomia” ( studia pierwszego stopnia);

SSW Collegium Balticum prowadzi również zróżnicowane tematycznie studia podyplomowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe organizowane w obszarze nauk humanistycznych i społecznych dla kierunku pedagogika, m. in.:
1. Oligofrenopedagogika
2. Organizacja i zarządzanie w oświacie
3. Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia realizuje również studia podyplomowe we współpracy CDiDN oraz z renomowaną firmą szkoleniowo-doradczą Teichert&Partners, przeprowadza egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), oraz jest organizatorem wielu specjalistycznych kursów i szkoleń.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewniła studentom przystępny wgląd do literatury (zarówno podstawowej, jak i uzupełniającej) zalecanej w ramach kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach. Poza możliwością korzystania z bibliotek stacjonarnych, uczelnia umożliwia korzystania ze zbiorów cyfrowych. W tym celu w roku akademickim 2014/2015 SSW Collegium Balticum wykupiła dostęp do wybranych publikacji biblioteki cyfrowej IBUK LIBRA, które można czytać w dowolnym miejscu – w domu, w pracy i na uczelni. Ponadto funkcjonuje Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Języków Obcych, Ośrodek kursowy, Ośrodek Egzaminacyjny TELC, Biuro Projektów Unijnych, Biuro Karier, Punkt Informacyjny z dostępem do ksero oraz Administratorów Sieci Komputerowej.

Uczelnia może poszczycić się wieloma nagrodami i certyfikatami. W ostatnich latach została uhonorowana poniższymi wyróżnieniami:
1. Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca (edycja 2015): mają na celu popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, uhonorowane certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz „Wiarygodna Szkoła”, poddane zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie;
2. Antyplagiat - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum otrzymała Certyfikat Uberrima Fide. Jest on świadectwem tego, że procedury ochrony własności intelektualnej, które stosuje Uczelnia, spełniają najwyższe standardy europejskie. Przy pomocy cyfrowego systemu weryfikacji tekstów kontrolowana jest oryginalność wszystkich prac dyplomowych powstałych podczas zajęć seminaryjnych w Uczelni. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum otrzymała złotą - najwyższą ocenę w tej kategorii;

SSW Collegium Balticum jest uczestnikiem programu ,„Erasmus Charter For Higher Education 2014-2020”. Program umożliwia studentom,, stażystom, pracownikom i wolontariuszom pobyt za granicą, w tym doskonalenie języków obcych oraz poszerzenie umiejętności i wzrost szans na zatrudnienie. Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników Uczelni, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Uczelnia współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi, zwłaszcza pracodawcami instytucji i placówek związanych z realizowanymi kierunkami studiów dla zapewniania miejsc praktyk studenckich i realizacji zajęć projektowych i laboratoryjnych przewidzianych programami kształcenia a także dla podczas budowania nowych kierunków studiów i ich specjalności w ramach uzgodnionych efektów kształcenia, zgodnych z potrzebami rynku pracy, którego są przedstawicielami.

Przykładem szczególnej aktywności w środowisku lokalnym jest podpisana w 2015 roku umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a dotycząca przystąpienia Uczelni do Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Społeczno-Gospodarczych w województwie zachodniopomorskim. Celem priorytetowym Partnerstwa jest rozwój regionalnego rynku pracy. W tym samym roku Uczelnia przystąpiła do Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji w województwie zachodniopomorskim. Celem priorytetowym Partnerstwa jest rozwój regionalnego rynku pracy i edukacji, w tym m.in.: dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, promocja idei uczenia się przez cale życie, współpraca podmiotów współtworzących warunki do całożyciowego kształcenia, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi regionalnego rynku pracy.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest członkiem społeczności akademickich Szczecina, bierze aktywny udział w pracach Kolegium Rektorów Miasta Szczecina, do którego należą wszyscy rektorzy uczelni szczecińskich, bez względu na ich formę prawną. Współpracuje z zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz Komendą Wojewódzką Policji biorąc udział w pracach Rady Prewencyjnej. Cieszy się pozytywną opinią Urzędu Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego i władz miejskich Szczecina oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. W ramach organizowanych praktyk zawodowych naszych studentów, współpracujemy z wieloma szkołami, placówkami oświatowymi, organami samorządowymi, firmami miasta i regionu. CB jest aktywnym członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich KRZaSP, Rektor SSW CB jest członkiem Prezydium KRZaSP.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiskowym Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z organizacjami Caritas i ZHP, które opiekują się dziewięcioma świetlicami środowiskowymi Szczecina. Dla podopiecznych świetlic w Uczelni organizowane są bale, zabawy, spektakle i koncerty muzyczne. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy uczelnia staje do konkursów na granty edukacyjne. Efektem takich starań jest otrzymane przez Uczelnię dofinansowanie z EFS na bezpłatne kształcenie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegum Balticum jest Uczelnią, która od kilku lat odnosi sukcesy edukacyjne. Za główny cel przyjęła wiązanie działalności dydaktycznej z potrzebami rynku pracy oraz wypełnianie funkcji pedagogicznych przynależnych szkole wyższej, szczególnie w zakresie dbałości o wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Strona internetowa: www.cb.szczecin.pl