Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Rodzicielstwo to niezwykłe i unikalne doświadczenie. Każdy dzień spędzony z dzieckiem jest źródłem radości, wspólnego odkrywania świata oraz inspiracji. Niemniej jednak wielu rodziców pragnie wrócić do aktywności zawodowej nie tylko z powodów czysto ekonomicznych, ale i dla osobistej realizacji. Powrót na rynek pracy jest szczególnie trudny dla rodziców małych dzieci, którzy muszą zmierzyć się zarówno z zawodowymi wyzwaniami, jak i stresem związanym z koniecznością powierzenia swoich dzieci obcym osobom. Oferowane przez państwo i poszczególne samorządy instrumenty wspierające rodziców w ponoszeniu kosztów życia codziennego dają coraz większą paletę możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego, jednak nie każdy może stać się ich beneficjentem. Zwiększająca się oferta opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi nie nadąża za rosnącym popytem, zlokalizowana jest głównie w dużych miastach i okolicach, a jej koszty przewyższają możliwości finansowe wielu rodzin. W efekcie powrót na rynek pracy staje się mało opłacalny i wielu rodziców, szczególnie matek, pozostaje w domu z dzieckiem nawet do momentu osiągnięcia przez nie wieku przedszkolnego.

Remedium na powyższą sytuację jest realizowany od lipca 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest umożliwienie aż 700 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 powrotu do aktywności zawodowej. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na obowiązki rodzicielskie, zarówno do aktywnych zawodowo (przebywających np. na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo). Proponowane w projekcie rozwiązanie jest unikatowe na skalę regionu, ponieważ refunduje do 95% poniesionych kosztów opieki instytucjonalnej nad dzieckiem bądź wynagrodzenia niani. Ponadto nie obowiązuje w nim kryterium dochodowe, ani sytuacja rodzinna uczestników. W sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnościami bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnościami, jak i osoby samotnie wychowujące dzieci. Każdy rodzic zna najlepiej swoje dziecko i wie, jaka forma opieki będzie sprzyjać jego harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi. Stąd uczestnicy projektu samodzielnie decydują, czy powierzą swoje dziecko opiece w żłobku, klubie dziecięcym, opiekunowi dziennemu czy niani. Co istotne wybrana przez rodzica forma instytucjonalnej opieki musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dotyczy to także opiekuna dziennego). Dzięki temu rodzice – uczestnicy projektu mają pewność, że wybrana placówka lub opiekun dzienny są odpowiednio nadzorowani w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. W ramach oferowanego w Projekcie wsparcia uczestnicy będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w następującej wysokości: w przypadku żłobka oraz opiekuna dziennego – do 1 140 zł, w przypadku klubu dziecięcego – do 760 zł, gdy zdecydują się zatrudnić nianię – do 2 375 zł. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z udzielonego wsparcia maksymalnie przez 12 miesięcy.

Pierwsza rekrutacja do projektu trwa od 3 do 20 września 2018 r., a sam projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 r. Województwo Zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie na realizację Projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczy około 14 mln zł.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 91 42 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi są zamieszczone na stronie internetowej WUP w Szczecinie, w zakładce Małe Skarby.